Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X vừa ban hành Nghị quyết số 09/HĐND/NQ-HĐND quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2024.

                   Theo đó, Nghị quyết có 5 đối tượng áp dụng, cụ thể:

          - Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu các giải thể thao thành tích cao, giải thể thao quần chúng, giải thể thao khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

          - Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu tỉnh đào tạo, tập luyện tại cơ sở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

          - Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao cấp huyện được tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

          - Huấn luyện viên, vận động viên được cử đi tập huấn, thi đấu các giải thể thao quốc tế theo quyết định của UBND tỉnh. 

          - Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Theo Nghị quyết, ngân sách huyện sẽ đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, chế độ hỗ trợ đối với đội tuyển thể thao cấp huyện

 

Nghị quyết nêu rõ mức chi dinh dưỡng đặc thù được quy định như sau:

          - Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

          Đội tuyển năng khiếu tỉnh, trong thời gian tập trung đào tạo, tập huấn: 160.000 đồng/người/ngày; thời gian tập trung thi đấu: 240.000 đồng/người/ngày.

          Đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh, trong thời gian tập trung đào tạo, tập huấn: 200.000 đồng/người/ngày; thời gian tập trung thi đấu: 240.000 đồng/người/ngày.

          Đội tuyển thể thao cấp huyện: trong thời gian tập trung đào tạo, tập huấn 160.000 đồng/người/ngày; thời gian tập trung thi đấu: 200.000 đồng/người/ngày.

          Thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng của các huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao căn cứ số ngày có mặt tập trung theo quyết định triệu tập đào tạo, tập huấn, thi đấu của cơ quan có thẩm quyền (bao gồm ngày nghỉ phục hồi, Chủ nhật, ngày lễ, Tết). Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao do Cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Thể thao quốc gia tổ chức ngoài các giải thể thao thành tích cao theo quy định tại khoản 2, 4, 5, 6,7 Điều 37 Luật Thể dục, thể thao năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thì được hưởng mức dinh dưỡng thi đấu như điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Chế độ dinh dưỡng của huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu tỉnh đào tạo, tập luyện tại cơ sở như sau:

          Huấn luyện viên trong thời gian đào tạo, tập luyện: 160.000 đồng/người/buổi.

          Vận động viên trong thời gian đào tạo, tập luyện: 55.000 đồng/người/buổi.

          Thời gian chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên được tính theo thực tế tại các buổi tập luyện nhưng không quá 05 buổi/tuần. 

          Chế độ thực phẩm chức năng một ngày trong thời gian tập huấn trước thi đấu và thi đấu cho vận động viên tham gia các giải thể thao thành tích cao, giải thể thao quần chúng được quy định như sau

          Đội tuyển: tỉnh, trẻ tỉnh, năng khiếu tỉnh; đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày.  Đội tuyển thể thao cấp huyện: 20.000 đồng/người/ngày. Thời gian chi chế độ thực phẩm chức năng cho vận động viên được tính theo thực tế tại các buổi tập luyện và thi đấu nhưng không quá 60 ngày/năm/người. 

          Chính sách hỗ trợ tham gia tập huấn, thi đấu giải thể thao quốc tế: Huấn luyện viên, vận động viên được UBND tỉnh quyết định, thống nhất cử tham gia tập huấn, thi đấu giải thể thao quốc tế theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao và các Liên đoàn thể thao quốc gia ngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài chính “quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao”, được ngân sách tỉnh hỗ trợ các chi phí liên quan theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền đề nghị cử tham gia tập huấn, thi đấu giải thể thao quốc tế. 

          Về kinh phí, ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, chế độ hỗ trợ đối với đội tuyển cấp tỉnh. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, chế độ hỗ trợ đối với đội tuyển thể thao cấp huyện. Riêng kinh phí thực hiện chế độ thực phẩm chức năng đối với vận động viên thể thao cân đối trong dự toán chi thường xuyên - kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao được giao hàng năm của các đơn vị. 

          Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 23/4/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2024. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2021/NQHĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh.

 

                                                                                                

Tin liên quan