Phú Ninh công bố kết quả phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Theo chương trình Kỳ họp thứ 12, sáng 19/12, HĐND huyện khoá XII nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND huyện bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 người do HĐND huyện bầu, hầu hết nhân sự đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao.

         

Biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

          Trước đó, chiều 18/12, các đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND huyện bầu. Có tổng số 30/30 đại biểu HĐND huyện tham gia phiên họp này.

          Theo đó, có 18 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, khối HĐND huyện có 4 người, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 2 Trưởng các ban: Kinh tế - Xã hội; Pháp chế của HĐND huyện. Khối UBND huyện có 14 người, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 11 Ủy viên UBND huyện là trưởng các ngành cấp huyện.

          Kết quả được Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Ngọc Tịnh, đại biểu HĐND huyện công bố vào sáng ngày 19/12 theo thứ tự “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

          Với tổng số phiếu phát ra và thu về là 30 phiếu, lần lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu này được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng đúng quy trình.

          Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức vụ như sau:  

          1. Ông: Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch HĐND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 27 (chiếm 90,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 02 (chiếm 6,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 (chiếm 3,33% so với tổng số phiếu thu về)

           2. Ông: Phan Thanh Thám, Phó Chủ tịch HĐND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 27 (chiếm 90,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 03 (chiếm 10,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          3. Ông: Nguyễn Công Khai, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 25 (chiếm 83,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 05 (chiếm 16,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          4. Ông: Nguyễn Hữu Bình, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 26 (chiếm 86,67% so với tổng số phiếu thu về)

           + Số phiếu tín nhiệm: 04 (chiếm 13,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          5. Ông: Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 24 (chiếm 80,00% so với tổng số phiếu thu về)

          + Số phiếu tín nhiệm: 05 (chiếm 16,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 (chiếm 3,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          6. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 21 (chiếm 70,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 06 (chiếm 20,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 (chiếm 10,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          7. Ông: Trần Quốc Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 13 (chiếm 43,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 13 (chiếm 43,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 (chiếm 13,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          8. Ông: Trần Thế Hùng, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 13 (chiếm 43,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 11 (chiếm 36,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 (chiếm 20,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          9. Ông: Mai Đình Đức, Ủy viên UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 15 (chiếm 50,00% so với tổng số phiếu thu về)

          + Số phiếu tín nhiệm: 09 (chiếm 30,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 (chiếm 20,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          10. Ông: Nguyễn Hùng Linh, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 18 (chiếm 60,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 12 (chiếm 40,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về)

          11. Ông: Ninh Quang Thạnh, Ủy viên UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 24 (chiếm 80,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 06 (chiếm 20,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về)

          12. Ông: Lê Thanh Long, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 26 (chiếm 86,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 04 (chiếm 13,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          13. Ông: Đỗ Văn Luật, Ủy viên UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 15 (chiếm 50,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 13 (chiếm 43,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 (chiếm 6,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          14. Bà: Nguyễn Thị Nhàng, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 25 (chiếm 83,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 5 (chiếm 16,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          15. Ông: Huỳnh Tuấn Nhật, Ủy viên UBND huyện

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 12 (chiếm 40,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 12 (chiếm 40,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 (chiếm 20,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          16. Ông: Nguyễn Thông Vũ, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 14 (chiếm 46,67% so với tổng số phiếu thu về)

          + Số phiếu tín nhiệm: 15 (chiếm 50,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về) 

          17. Ông: Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 16 (chiếm 53,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 10 (chiếm 33,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 (chiếm 13,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          18. Bà: Nguyễn Thị Lệ Lài, Ủy viên UBND huyện 

          + Số phiếu tín nhiệm cao: 14 (chiếm 46,67% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm: 16 (chiếm 53,33% so với tổng số phiếu thu về) 

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0,00% so với tổng số phiếu thu về)

          Sau khi nghe báo cáo kết quả, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu với 100% đại biểu tán thành.

                                                                                                          

          

 

Tin liên quan