Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khoá XII

Ngày 18/10/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khoá XII để thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kế hoạch sử dụng đất năm 2024; quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và một số nội dung khác theo luật định. Các ông: Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.