Ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các xã trên địa bàn huyện Phú Ninh

Vào ngày 28 và 29/9/2023, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các địa phương trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo UBND và công chức Địa chính – Xây dựng các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513), hiện nay, việc triển khai công tác thi công ngoại nghiệp Dự án 513 trên địa bàn huyện Phú Ninh đã hoàn thành và đã được Đoàn kiểm tra của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý – Bộ Tài Nguyên và Môitrường tổ chức nghiệm thu kỹ thuật ngoại nghiệp.

Để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, Sở Nội vụ Quảng Nam đã giao đơn vị thi công Dự án 513 (Nhà Xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam) tổ chức kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ,bản đồ ĐGHC cấp xã, gốc nội nghiệp trên địa bàn huyện đến nay đã hoàn thành. Trên cơ sở đó,trong 02 ngày 28 và 29/9/2023, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các địa phương trên địa bàn huyện Phú Ninh.