Tăng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/9/2023, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND Quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2023

          * Nghị quyết quy định Khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

          Khối Đảng (03 chức danh): Tham mưu công tác Đảng ủy, Tổ chức – Kiểm tra; Tuyên giáo – Dân vận.

          Khối chính quyền (07 chức danh): Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Thú y; Thủ quỹ – văn thư – lưu trữ; Nội vụ – thi đua – tôn giáo – dân tộc; Kế hoạch – giao thông – thủy lợi – nông, lâm, ngư, diêm nghiệ