Giá trị Tuyên ngôn độc lập và khát vọng hạnh phúc cho Nhân dân

Mùa thu năm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 78 năm trôi qua, nhưng giá trị của Bản Tuyên ngôn vẫn mang tính thời sự sâu sắc, nhất là về ý chí, khát vọng đem lại hạnh phúc cho Nhân dân.

Giá trị của Bản Tuyên ngôn

          Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm đỉnh cao, trong đó chứa đựng cả những giá trị của văn minh nhân loại, những “lẽ phải không ai chối cãi được” về quyền con người, quyền dân tộc. Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Từ việc đề cập đến quyền của con người như một sự tất yếu của tạo hóa, không ai có thể xâm phạm được, là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bằng trí tuệ của mình, bằng sự trải nghiệm thực tế và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người đã khéo léo phát triển sáng tạo, đưa ra một luận đề không thể bác bỏ về quyền của các dân tộc, đó là: “… Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.