Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1727 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

          Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

          Cụ thể, các sở, ban, ngành giải quyết TTHC đối với các hội cấp tỉnh căn cứ theo ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động (trừ các hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ).

          Sở Nội vụ giải quyết TTHC đối với các hội cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết TTHC đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cấp huyện, cấp xã.

          Thời gian thực hiện ủy quyền kể từ ngày ký quyết định cho đến ngày 30/6/2025.

          UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giải quyết các TTHC được ủy quyền theo đúng quy định; được phép sử dụng con dấu của cơ quan, địa phương mình để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; tổng hợp kết quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

          Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức giải quyết các TTHC được ủy quyền; định kỳ hằng quý tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật danh mục thủ tục hành chính ủy quyền báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Quyết định này thay thế Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh.

 

                                                                                               

Tin liên quan