Họp Ban chỉ đạo huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 19/5/2022, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì buổi họp. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiệc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối huyện đang hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Đề án xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các địa phương đã hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch duy trì, nâng chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2022 và đang tiến hành đánh giá thực trạng để xây dựng phương án theo dự thảo Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu mới nhất của tỉnh. Đối với duy trì nâng chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, 19 thôn đã được công nhậnchưa ban hành kế hoạch để thực hiện duy trì.UBND huyện đang tổ chức thẩm định và hướng dẫn các địa phương chủ động phê duyệt Kế hoạchduy trì, nâng chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới để triển khai thực hiện gắn giải ngân nguồn vốn đã phân bổ trong tháng 5/2022.

Ngân sách tỉnh đã phân bổ 5.000 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 5.100 triệu đồng để 10 xã thực hiện duy trì, nâng chuẩn NTM. Đến 30/4/2022, nguồn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2020 kéo dài, nguồn đầu tư ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện kế hoạch duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới đã hết hiệu lực giải ngân. Riêng nguồn sự nghiệp thực hiện tiêu chí huyện đã giải ngân 19.972 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,93%. Nguồn sự nghiệp, nâng chuẩn, kiểu mẫu (từ năm 2017 đến 2020 chuyển nguồn và kế hoạch năm 2021) đã giải ngân 14.646/17.564 triệu đồng, đạt tỷ lệ 83,39%.

Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đề ra và tham gia nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận tập trung làm rõ thêm một số vấn đề như: triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc ở các địa phương; tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao; phân công nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí giai đoạn 2021-2025; phương hướng thực hiện trong thời gian tới…

       Phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi họp, đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các xã, thị trấn cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Theo đó,Văn phòng Điều phối NTM tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở điều phối cả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn và chịu trách nhiệm đứng điểm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tiếp tục hoàn chỉnh Nghị quyết, Đề án huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030 trình Huyện ủy, HĐND huyện thông qua.Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị có liên quan hướng dẫn thị trấn Phú Thịnh xây dựng Kế hoạch đạt chuẩn Đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025 theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.Các địa phương tập trung tiến độ xây dựng Đề án xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 và Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trình UBND huyện phê duyệt (khi được tỉnh ban hành Bộ tiêu chí). Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Huỳnh Xuân Chính đề nghị các địa phương rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của địa phương; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời, bố trí, sắp xếp lại cán bộ phụ trách nông thôn mới ở một số địa phương...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các xã, thị trấn chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chuyển biến tích cực, hiệu quả ngay từ đầu năm, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022.

 

                                                                                      

Tin liên quan