Tam Đàn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp Luật năm 2022

Ngày 13/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đàn phối hợp phòng Tư pháp huyện Phú Ninh và Ủy ban nhân dân xã Tam Đàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Hội nghị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ Môi trường, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, cán bộ thôn, Ban công tác Mặt trận và tổ đoàn kết ở các khu dân cư trên địa bàn xã Tam Đàn.

 

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến09 điểm mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 về phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện, trong đó doanh nghiệp, người dân phải đóng vai trò trung tâm; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT, nhất là tập trung vào một số điểm mới liên quan đến cộng đồng dân cư…

Thông qua Hội nghị, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã, cán bộ thôn, Ban công tác Mặt trận và tổ đoàn kết ở các khu dân cư ở xã Tam Đàn đã được trang bị các kiến thức, một số điểm mới của Luật, nhất là các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về môi trường được quy định ở cấp xã và ở khu dân cư. Đây là hành trang để tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn, hội viên nắm bắt và thực hiện có hiệu quả Luật BVMT trong thời gian đến./.

                                                                             

 

 

Tin liên quan