Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội Vụ

1. QUY TRÌNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁN BỘ, CCVC LOẠI A1 TRỞ XUỐNG (THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ)

- Quy trình

2. QUY TRÌNH HƯỞNG VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG CHO CÁN BỘ, CCVC LOẠI A1 TRỞ XUỐNG (THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ)

- Quy trình

3. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC UBND HUYỆN

- Quy trình

4. QUY TRÌNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

- Quy trình

- Biểu mẫu

Tin liên quan