Mặt trận Phú Ninh ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019- 2024

Thực hiện Quy chế số 01/QCPH-MTTQ-TCCTXH ngày 14/01/2015 về phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị-xã hội huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2014-2019; vào chiều ngày 02 tháng 8 năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì đánh giá phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội huyện và tiến hành ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Đặng Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Có thể khẳng định rằng, trong năm 5 qua, công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ những nội dung của công tác phối hợp, hằng năm, Ủy ban Mặt trận huyện đã cụ thể hóa thành các chương trình, các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức hiệp thương, thống nhất hành động và thực hiện tốt vai trò của mình trong việc thực hiện tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có nhiều cố gắng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo điều hành hiệu quả các kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các tồn tại hạn chế trong quá trình phối hợp thống nhất hành động cũng đã được các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận.

Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã ký kết chương trình phối hợp thống nhất hành động, nhiệm kỳ 2019-2024 với những nội dung cụ thể đó là:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ của quê hương, đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức tuyên truyền, thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025... tạo sự đồng thuận trong nhân dân về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn xây dựng khu dân cư "nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố kiểu mẫu".

Tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động cụ thể: Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khuyến khích tạo điều kiện để hội viên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe; xây dựng xã hội học tập; tố giác, phát hiện, ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi, tái hòa nhập tại cộng đồng dân cư về chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ở địa phương, về tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"....

Triển khai thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; quy định 124 QĐ/ TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Phối hợp thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên nơi cư trú; giám sát kết quả sau thanh tra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường công tác hướng về cơ sở, khu dân cư, chủ động phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội, thu thập ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan xen xét giải quyết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị-xã hội, gắn thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác vận động nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo giữa Ủy ban Mặt trận huyện và các Đoàn thể chính trị-xã hội huyện về thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm, trong đó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện làm vai trò đầu mối trong việc tổng hợp các báo cáo.

Ủy ban Mặt trận huyện

Tin liên quan