Phấn đấu đến 31/12/2019, tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 01 lần, túi ni lông khó phân hủy

Ngày 29/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị thị số 48/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

Ngày 29/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị thị số 48/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành xác định nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện thường xuyên và có sự chung tay của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đưa tiêu chí giảm thiểu nhựa dùng 01 lần, túi ni lông khó phân hủy vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến 31/12/2019, tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 01 lần, túi ni lông khó phân hủy và tìm kiếm các sản phẩm thay thế trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; trước mắt thực hiện ngay việc giảm thiếu, không sử dụng chai nhựa đựng đồ uống, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng 01 lần... trong mọi hoạt động, cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan, đơn vị. Đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng 10 lần, hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực để huy động sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Vận động thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 01 lần, khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; thực hiện phân loại triệt để rác thải nhựa khó phân hủy...Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao các công nghệ về tái chế rác thải nhựa và sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường. Lồng ghép nội dung "Chống rác thải nhựa" vào chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường trong các trường học. Định kỳ hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và ni lông...

BBT

Tin liên quan