Ghi nhận sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu; trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Biểu hiện rõ nhất là hầu hết tổ chức Đảng đều xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; nhiều mô hình nói và làm theo Bác không chỉ dừng ở mô hình mà trở thành phong trào trong toàn huyện; kết quả đó là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và quan trọng hơn chính là sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; tất cả tạo nên sự thành công nhất định trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên toàn huyện.

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu; trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Biểu hiện rõ nhất là hầu hết tổ chức Đảng đều xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; nhiều mô hình nói và làm theo Bác không chỉ dừng ở mô hình mà trở thành phong trào trong toàn huyện; kết quả đó là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và quan trọng hơn chính là sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; tất cả tạo nên sự thành công nhất định trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên toàn huyện.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 31 văn bản các loại nhằm cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực gắn với đặc điểm tình hình của huyện; trong đó, trọng tâm là lấy việc triển khai đồng bộ trên toàn huyện 02 mô hình giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; mô hình về thực hiện kỷ luật, kỷ cương "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" và việc tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ 02 mô hình nói trên trở thành phong trào trong toàn huyện và được thực hiện xuyên suốt trong 4 năm.

Mục đích chính của các mô hình nói trên là nhằm định hướng cho các đơn vị, địa phương xây dựng những mô hình, điển hình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, đơn vị; chung tay cùng huyện trong xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, những vấn đề người dân quan tâm; lấy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu làm nội dung đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở trên địa bàn huyện. Theo đó, từ năm 2017- 2020, Huyện ủy đã phân công 58 tổ chức cơ sở Đảng giúp 202 hộ nghèo và giúp 51 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị. Bằng những việc làm thiết thực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã góp phần quan trọng giúp 112/202 hộ thoát nghèo.

Không dừng lại ở việc phát động mô hình giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh, đô thị trên toàn huyện làm điểm đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05; Ban Thường vụ Huyện ủy còn chủ trương gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Triển khai thực hiện nội dung này, ngay từ năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 24/01/2017 về xác định những nội dung đột phá và giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp đó, ban hành công văn số 506-CV/HU, ngày 03/7/2017 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách của Bác; trọng tâm là tập trung nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên tinh thần quan điểm chỉ đạo đó, ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục ban hành Kết luận số 19-KL/HU về chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm trên địa bàn huyện, xem đó là một trong những giải pháp quan trọng của việc thực hiện nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, trong nhiều năm qua, UBND, các ngành thuộc huyện và các địa phương đã tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi cộm liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB...; nhất là trong thực hiện Kết luận 19-KL/HU, đến nay cơ bản đã xử lý, giải quyết được một số nội dung ảnh hưởng dân sinh của dự án đường cao tốc, hoàn thành một số công trình XDCB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, hạn chế những phát sinh mới... qua đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

 Đ/c Huỳnh Xuân Chính- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho những tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác năm 2019

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân trên toàn huyện, từ năm 2016- 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen 103 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu nhân kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5) hằng năm. Riêng tại hội nghị lần này, đã khen 20 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Những kết quả nêu trên rất đáng được ghi nhận; tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế chậm khắc phục trong nhiều năm: bản cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một phận cán bộ, đảng viên chất lượng chưa cao; việc đánh giá kết quả làm theo chưa đúng thực chất, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt Đảng vẫn diễn ra. Một số cán bộ, đảng viên vẫn chưa phát huy vai trò nêu gương trong nói và làm theo Bác. Việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương tuy đã được tập trung nhưng một số vụ việc, nội dung vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt...

Để sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, cần sự đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để việc học tập và làm theo Bác phát triển thêm chiều hướng mới; lấy đó là một trong những thước đo, nền tảng trong hành trình xây dựng và phát triển huyện, xây dựng văn hóa, con người Phú Ninh ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Thùy

Tin liên quan