Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Công văn số 842/UBND-TCKH ngày 03/7/2023 về cập nhật điều chỉnh và đính chính lại một số nội dung tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 23/6/2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ X Xem chi tiết
2 DU KIEN CHUONG TRINH KY HOP THU 10 HDND HUYEN KHOA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ X Xem chi tiết
3 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IX Xem chi tiết
4 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IX Xem chi tiết
5 BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHOÁ XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
6 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
7 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
8 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VII Xem chi tiết
9 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND HUYỆN KHOÁ XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
10 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
11 Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
12 Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
13 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII (Điều chỉnh) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
14 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
15 Dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII.. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
16 Dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
17 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
18 Dự thảo Nghị quyết Về Kế hoạch xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết Xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết
20 Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ III Xem chi tiết