Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XV Xem chi tiết
2 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ XIV Xem chi tiết
3 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XIII Xem chi tiết
4 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XII Xem chi tiết
5 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XI Xem chi tiết
6 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ XI Xem chi tiết
7 Công văn số 842/UBND-TCKH ngày 03/7/2023 về cập nhật điều chỉnh và đính chính lại một số nội dung tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 23/6/2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ X Xem chi tiết
8 DU KIEN CHUONG TRINH KY HOP THU 10 HDND HUYEN KHOA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ X Xem chi tiết
9 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IX Xem chi tiết
10 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IX Xem chi tiết
11 BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHOÁ XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
12 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
13 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VIII Xem chi tiết
14 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VII Xem chi tiết
15 DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6, HĐND HUYỆN KHOÁ XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
16 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ VI Xem chi tiết
17 Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
18 Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ V Xem chi tiết
19 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII (Điều chỉnh) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết
20 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ IV Xem chi tiết