TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Dự kiến lịch công tác tuần số 28 04/07/2022 10/07/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 27/6-01/7) điều chỉnh bổ sung 27/06/2022 01/07/2022 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần 26 điều chỉnh, bổ sung lần 2 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần số 26 điều chỉnh, bổ sung 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
5 Dự thảo lịch công tác tuần 26 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần 25 điều chỉnh, bổ sung lần 2 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần 25 điều chỉnh, bổ sung 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
8 Dự thảo lịch công tác tuần 25 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
9 LCT tuần số 24 điều chỉnh, bổ sung 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
10 Lịch Công tác tuần số 24 (từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2022) 06/06/2022 12/06/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần số 23 điều chỉnh, bổ sung 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 30/5 đến ngày 05/6/2022) 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần số 22 điều chỉnh bổ sung (từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2022) 23/05/2022 29/05/2022 Xem chi tiết
14 Dự kiện lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022) 23/05/2021 29/05/2021 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) 16/05/2022 22/05/2022 Xem chi tiết