Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Vũ Văn Thẩm
Ông Vũ Văn Thẩm

Chức vụ: Bí thư huyện ủy

2 Huỳnh Xuân Chính
Ông Huỳnh Xuân Chính

Chức vụ: Phó bí thư

chinhhx@quangnam.gov.vn
3 Lê Văn Ninh
Ông Lê Văn Ninh

Chức vụ: PBT

4 Nguyễn Công Khai
Ông Nguyễn Công Khai

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức

5 Đặng Vân
Ông Đặng Vân

Chức vụ: Trưởng ban Dân vận

6 Phan Thị Ngọc Lan
Bà Phan Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Chánh văn phòng

7 Đoàn Ngọc Triêm
Ông Đoàn Ngọc Triêm

Chức vụ: Phó ban Dân vận

8 Huỳnh Xuân Chính
Ông Huỳnh Xuân Chính

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

9 Phan Thanh Thám
Ông Phan Thanh Thám

Chức vụ: PCT.HĐND

10 Nguyễn Thị Ngọc Vân
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân

Chức vụ: PCT UBND huyện

11 Trần Quốc Danh
Ông Trần Quốc Danh

Chức vụ: PCT UBND huyện

12 Nguyễn Hùng Linh
Ông Nguyễn Hùng Linh

Chức vụ: Chánh văn phòng

13 Nguyễn Thị Nguyên
Bà Nguyễn Thị Nguyên

Chức vụ: PCVP

14 Phan Văn Ba
Ông Phan Văn Ba

Chức vụ: Phó CVP

15 Lê Ngọc Minh
Ông Lê Ngọc Minh

Chức vụ: PGĐ-BHXH

16 Mai Đình Đức
Ông Mai Đình Đức

Chức vụ: Chỉ huy tr­ưởng - CQQS

17 Nguyễn Ngọc Tịnh
Ông Nguyễn Ngọc Tịnh

Chức vụ: Phó chủ tịch

18 Đặng Vân
Ông Đặng Vân

Chức vụ: Chủ tịch

19 Lê Thị Bích Phượng
Ông Lê Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

20 Huỳnh Ngọc Lâm
Ông Huỳnh Ngọc Lâm

Chức vụ: Chủ tịch thị trấn Phú Thịnh

21 Huỳnh Tấn Hải
Ông Huỳnh Tấn Hải

Chức vụ: Chủ tịch xã Tam Vinh

22 Hồ Văn Trị
Ông Hồ Văn Trị

Chức vụ: Chủ tịch xã Tam Đàn

23 Lê Văn Chương
Ông Lê Văn Chương

Chức vụ: Chủ tịch xã Tam Thành

24 Nguyễn Thế Vinh
Ông Nguyễn Thế Vinh

Chức vụ: Chủ tịch xã Tam Lãnh

25 Phan Văn Phẩm
Ông Phan Văn Phẩm

Chức vụ: Chủ tịch xã Tam Thái