Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
68/NQ/HĐND 14-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đâu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (NQ 68/NQ-HĐND)
66/2013/NQ/HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn huyện Phú Ninh giai đoạn 2013-2015
NQ 65/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (NQ 65/2013/NQ-HĐND)
NQ 64/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 (NQ 64/2013/NQ-HĐND)
66/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn huyện Phú Ninh giai đoạn 2013-2015
NQ 61/NQ-HĐND 17-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014 (NQ 61/NQ-HĐND)
NQ 60/NQ-HĐND 17-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2014 (NQ 60/NQ-HĐND)
NQ số 59/2013 24-09-2013 TT HĐND Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2013-2015 (NQ số 59/2013)
NQ số 58/2013 24-09-2013 TT HĐND Nghị quyết về một số nội dung hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế vườn-kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2013-2015, định hướn
59/2013/NQ-HĐND 24-09-2013 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh,giai đoạn 2013-2020
NQ số 57/2013 10-07-2013 TT HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012 (NQ số 57/2013)
56/2013/NQ-HĐND 10-07-2013 TT HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013
41/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND ngày 15/5/2008 của HĐND huyện về đào tạo nghề,giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến năm 2015
42/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về những nội dung khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015
43/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,thương mại, dịch vụ, du lịch huyện Phú Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
39/2012/NQ-HĐND 06-07-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
40/2012/NQ-HĐND 06-07-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015
32/2012/NQ-HĐND 19-04-2012 TT HĐND Nghị quyết về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
20/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Một số nội dung về hỗ trợ đào tạo, thu hút, luân chuyển cán bộ công chức
21/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2011-2015
(Tổng số trang: 36) Đầu Trước .. 33 34 35 36 Tiếp Cuối