Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
81/2014/NQ/HĐND 16-07-2014 TT HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 (NQ 81/2014/NQ-HĐND)
69/2014/NQ/HĐND 15-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về cứng hóa trục chính đường giao thông nội đồng đảm bảo đạt tiêu chí NTM đến năm 2015 và định hướng đến năm 2018 (NQ 69/2014/NQ-HĐND)
NQ 67/2014/NQ-HĐND 15-04-2014 TT HĐND Nghị quyết quy định tỷ lệ đầu tư từ ngân sách Nhà nước các cấp cho một số nội dung trong Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện Phú Ninh và sửa đổi một số NQ HĐND huyện khóa X ban hành (NQ 67/2
68/NQ-HĐND 15-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
69/2014/NQ-HĐND 15-04-2014 Văn thư HĐND-UBND huyên Về cứng hóa trục chính đường giao thông nội đồng đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2018
68/NQ/HĐND 14-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đâu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (NQ 68/NQ-HĐND)
66/2013/NQ/HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn huyện Phú Ninh giai đoạn 2013-2015
NQ 65/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (NQ 65/2013/NQ-HĐND)
NQ 64/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 (NQ 64/2013/NQ-HĐND)
66/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn huyện Phú Ninh giai đoạn 2013-2015
NQ 61/NQ-HĐND 17-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014 (NQ 61/NQ-HĐND)
NQ 60/NQ-HĐND 17-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2014 (NQ 60/NQ-HĐND)
NQ số 59/2013 24-09-2013 TT HĐND Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2013-2015 (NQ số 59/2013)
NQ số 58/2013 24-09-2013 TT HĐND Nghị quyết về một số nội dung hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế vườn-kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2013-2015, định hướn
59/2013/NQ-HĐND 24-09-2013 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh,giai đoạn 2013-2020
NQ số 57/2013 10-07-2013 TT HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012 (NQ số 57/2013)
56/2013/NQ-HĐND 10-07-2013 TT HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013
41/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND ngày 15/5/2008 của HĐND huyện về đào tạo nghề,giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến năm 2015
42/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về những nội dung khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015
43/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,thương mại, dịch vụ, du lịch huyện Phú Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
(Tổng số trang: 30) Đầu Trước .. 27 28 29 30 Tiếp Cuối