Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
09/NQ-HĐND 27-04-2020 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh CT HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, NK 2016-2021
10/NQ-HĐND 27-04-2020 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khóa XI, NK 2016-2021
11/NQ-HĐND 27-04-2020 Văn thu HĐND Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
11/TB-HĐND 21-04-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đc Nguyễn Thanh-PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 4/2020
14/HĐND-VP 21-04-2020 Văn thu HĐND v/c cho ý kiến Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện
02/GTT-HĐND 17-04-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường)
08/GM-HĐND 17-04-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 15 , HĐND huyện khóa XI (kỳ họp bất thường )
10/TB-HĐND 17-04-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 15-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp bất thường)
05/BC-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, 14 HĐND huyện khóa XI
05/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Miễn nhiệm thành viên Ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Lệ Lài
06/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Huỳnh Thị Bích Phi
07/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND bổ sung thành viên Ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Huỳnh Thị Bích Phi
08/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Tịnh
383/UBND-VP 10-04-2020 Văn thu HĐND Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến của TT HĐND tỉnh
379/UBND-VP 10-04-2020 Văn thu HĐND Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
01/BC-HĐND 31-03-2020 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý I, chương trình hoạt động quý II/2020
319/UBND-VP 27-03-2020 Văn thu HĐND Thực hiện ứng dụng phấn mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QOffice), phần mềm giám sát nhiệm vụ được giao
09/TB-HĐND 26-03-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi khảo sát danh mục công trình đề nghị bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020
10/HĐND-BPC 25-03-2020 Văn thu HĐND Gửi báo cáo giám sát
11/HĐND-BPC 25-03-2020 Văn thu HĐND Kiến nghị chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
(Tổng số trang: 30) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối