Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
56/2013/NQ-HĐND 10-07-2013 TT HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013
41/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND ngày 15/5/2008 của HĐND huyện về đào tạo nghề,giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến năm 2015
42/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về những nội dung khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015
43/2012/NQ-HĐND 21-09-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,thương mại, dịch vụ, du lịch huyện Phú Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
39/2012/NQ-HĐND 06-07-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
40/2012/NQ-HĐND 06-07-2012 Văn thư HĐND-UBND huyên Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015
32/2012/NQ-HĐND 19-04-2012 TT HĐND Nghị quyết về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
20/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Một số nội dung về hỗ trợ đào tạo, thu hút, luân chuyển cán bộ công chức
21/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2011-2015
18/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa...
(Tổng số trang: 16) Đầu Trước .. 14 15 16