Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
14/GM-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan đến nội dung kết luận sau khảo sát đối với hạng mục đầu tư cảnh quan , Môi trường 07h 30 ngày 17/6/2020 PH số 01
13/GM-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức họp giao ban thống nhất nội dung trình kỳ họp bất thường 07h30, ngày 16/6/2020
17/TB-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 16- HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường), ngày 23/6/2020
03/GTT-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường) 01 buổi ngày 23/6/2020, HTUBND huyện
10/BC-HĐND 10-06-2020 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý II, chương trình hoạt động quý III/2020 của HĐND Huyện Phú Ninh
16/TB-HĐND 10-06-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh -PCT UBND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện với các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và TT HĐND các xã, TT đánh giá tình hình hoạt động quý II, triển khai nhiệm v
16/QĐ-HĐND 28-05-2020 Văn thu HĐND Điều chuyển thành viên Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh
15/QĐ-HĐND 27-05-2020 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn
15/KH-HĐND 27-05-2020 Văn thu HĐND Giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn, Tam Thái
14/TB-HĐND 22-05-2020 Văn thu HĐND Kết luận TT HĐND huyện tại buổi khảo sát hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu mỏ vàng Bồng Miêu, Tam Lãnh
15/TB-HĐND 22-05-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh -Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họ giao ban TT HĐND huyện tháng 5/2020
12/TTr-UBND 21-05-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
09/BC-HĐND 20-05-2020 Văn thu HĐND Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 15, tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến của TT HĐND huyện
22/HĐND-VP 18-05-2020 Văn thu HĐND Chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp giữa năm HĐND huyện
13/QĐ-HĐND 18-05-2020 Văn thu HĐND Phân công nhiệm vụ của TT HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, NK 2016-2021
21/HĐND-VP 14-05-2020 Văn thu HĐND Cho ý kiến sửa chữa trụ sở làm việc UBND TT Phú Thịnh
486/UBND-VP 06-05-2020 Văn thu HĐND Tập trung triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid
13/TB-HĐND 04-05-2020 Văn thu HĐND Giới thiệu chức danh, chữ ký Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, NK 2016-2021
12/TB-HĐND 29-04-2020 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 15-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/HĐND_VP 28-04-2020 Văn thu HĐND Triển khai NGhị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020
(Tổng số trang: 30) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối