Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
17/NQ-HĐ 19-12-2018 Văn thu HĐND Về sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Phú Ninh đến
19/NQ-HĐND 19-12-2018 Văn thu HĐND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Ninh
18/NQ-HĐND 19-12-2018 Văn thu HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
13/NQ-HĐND 17-12-2018 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 17-12-2018 Văn thu HĐND Về việc phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
116/HĐND-VP 03-12-2018 Văn thu HĐND Về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐND huyện năm 2018
48-GM-HDND 30-11-2018 Văn thu HĐND Dự họp kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
115/HĐND-KTXH 30-11-2018 Văn thu HĐND Về việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2018
114/HĐND-VP 30-11-2018 Văn thu HĐND Về việc gửi tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
72/TB-HĐND 27-11-2018 Văn thu HĐND V/v Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
03/GTT-HĐND 27-11-2018 Văn thu HĐND V/v giấy triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
80/KH-HĐND 19-11-2018 Văn thu HĐND V/v tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
109/HĐND-VP 13-11-2018 Văn thu HĐND V/v khảo sát xây dựng KDC NTM kiểu mẫu
70/TB-HĐND 13-11-2018 Văn thu HĐND T/b kết quả kỳ họp thứ 10-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
45/GM-HĐND 12-11-2018 Văn thu HĐND V/v Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
75/KH-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND K/h khảo sát xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
92/QĐ-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn khảo sát xây dựng KDC NTM KM trên địa bàn huyện (Đoàn 1)
93/QĐ-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn khảo sát xây dựng KDC NTM KM trên địa bàn huyện (Đoàn 2)
67/TB-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND T/b kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11.
74/KH-HĐND 06-11-2018 Văn thu HĐND Kế hoạch khảo sát, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2018
(Tổng số trang: 22) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối