Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
07-HD/BTGHU 11-02-2021 Văn thu HĐND Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử
02-CT/HU 10-02-2021 Văn thu HĐND Chỉ thị số 02 của Huyện ủy về Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử
05/TB-HĐND 08-02-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện kháo XII, NK 2021-2026
05/TB-HĐND 08-02-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/TB-HĐND 08-02-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/TB-HĐND 08-02-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/KH-UBBC 05-02-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch triển khai công tác bầu cử HĐND huyện Phú Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
01/TB-UBBC 05-02-2021 Văn thu HĐND Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC huyện
04/TB-HĐND 28-01-2021 Văn thu HĐND Dự kiến cơ cấu , thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026
326/QĐ-UBND 27-01-2021 Văn thu HĐND Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử HĐND huyện Phú Ninh khóa XII
02/GM-HĐND 22-01-2021 Văn thu HĐND Họp giao ban với các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, TT HĐND các xã, thị trấn
01/HĐND-VP 22-01-2021 Văn thu HĐND Triển khai các cv chuẩn bị cho công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
02/GM-HĐND 22-01-2021 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn để triển khai nhiệm vụ quý I/2021 và các nội dung liên quan đến công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
03/KH-HĐND 20-01-2021 Văn thu HĐND Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của TT HĐND huyện
03/TB-HĐND 12-01-2021 Văn thu HĐND Kết luận của đc Phan Thanh Thám -PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TTHDND huyện rút kinh nghiệm kỳ họp lần thứ 20, kỳ họp khóa XI HĐND, và triển khai nhiệm vụ quý 1/2021 của HĐND huyện
01/TB-HĐND 08-01-2021 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp lần thứ 20
01/KH_HĐND 08-01-2021 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ hợp lần thứ 20 HĐND huyện
02/KH-HĐND 08-01-2021 Văn thu HĐND Giám sát năm 2021 của TT HĐND huyện
01/BC-HĐND 08-01-2021 Văn thu HĐND Đánh gái rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ của HĐND huyện trong quý I/2020
01/CTr-HĐND 08-01-2021 Văn thu HĐND Công tác của TT HĐND huyện đến hết nhiệm kỳ 2016-2021
(Tổng số trang: 33) 1 2 3 .. Tiếp Cuối