Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
07/HD-HĐND 02-12-2021 Văn thu HĐND Một số nội dung tổ chức các kỳ họp thường lệ và hoạt động của HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
55/QĐ-HĐND 30-11-2021 Văn thu HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 4-HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026
1299/UBND-VP 30-11-2021 Văn thu HĐND phân tích, giải trình số liệu chỉ tiêu báo cáo KTXH và góp ý của Ủy ban MTTQVN huyện đối với kiểm điểm tập thể UBND huyện năm 2021
35/KH-HĐND 26-11-2021 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII
37/TB-HĐND 19-11-2021 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi làm việc với TT HĐND xã Tam Lãnh
25/TB-HĐND 04-10-2021 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 3-HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
25/NQ-HĐND 28-09-2021 Văn thu HĐND Giải thể phòng Y tế thuộc UBND huyện Phú Ninh, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Ninh
26/NQ-HĐND 28-09-2021 Văn thu HĐND Xây dựng và phát triển đô thị TT Phú Thịnh, khu trung tâm xã Tam Dân, xã Tam Đàn GĐ 2021-2025 vfa định hướng đến năm 2030
27/NQ-HĐND 28-09-2021 Văn thu HĐND Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Phú Ninh GĐ 2021-2025
28/NQ-HDND 28-09-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021
29/NQ-HĐND 28-09-2021 Văn thu HĐND Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện Phú Ninh
30/NQ-HĐND 28-09-2021 Văn thu HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Ninh
31/NQ-HĐND 28-09-2021 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII
20/TB-HĐND 06-09-2021 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Vũ Văn Thẩm- CT HĐND huyện tại phiên họp gioa ban TT HĐND huyện tháng 9/2021
17/TB-HĐND 26-07-2021 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 2-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XII, NK 2021-2026
32/QĐ-HĐND 20-07-2021 Văn thu HĐND Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh kháo XII, NK 2021-2026
15/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Chương trình giám sát của Hội đông nhân dân huyện Phú Ninh năm 2022
16/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
17/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
18/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025
(Tổng số trang: 36) 1 2 3 .. Tiếp Cuối