Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
48/HĐND-VP 08-08-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
20-KH-HĐND 01-08-2019 Văn thu HĐND Giám sát thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
30/QĐ-HĐND 01-08-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các tiêu chí Khu dân Cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
19-KH-HĐND 31-07-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
42/HĐND-KTXH 29-07-2019 Văn thu HĐND Danh mục chi tiết từ vốn thực hiện việc duy trì và nâng chuẩn huyện NTM giai đoạn
43/HĐND-KTXH 29-07-2019 Văn thu HĐND Phương án sử dụng nguồn số dư và vượt thu năm 2018
29/QĐ-HĐND 29-07-2019 Văn thu HĐND Thành lập Đoàn giám sát hiện trường thi công công trình cầu La Á
18/KH-HĐND 29-07-2019 Văn thu HĐND Giám sát hiện trường thi công công trình cầu La Á, xã Tam An
30/BC-HĐND 26-07-2019 Văn thu HĐND Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, triển khai nhiệm vụ quý III/2019
33/TB-HĐND 26-07-2019 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ quý III/2019
32/TB-HĐND 22-07-2019 Văn thu HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện
01/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2020
02/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019
03/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú NInh
04/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018
05/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
06/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Phú Thịnh và quy hoạch vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 2030
07/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UV UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
08/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
(Tổng số trang: 24) 1 2 3 .. Tiếp Cuối