Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
116/HĐND-VP 03-12-2018 Văn thu HĐND Về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐND huyện năm 2018
48-GM-HDND 30-11-2018 Văn thu HĐND Dự họp kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
115/HĐND-KTXH 30-11-2018 Văn thu HĐND Về việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2018
114/HĐND-VP 30-11-2018 Văn thu HĐND Về việc gửi tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
72/TB-HĐND 27-11-2018 Văn thu HĐND V/v Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
03/GTT-HĐND 27-11-2018 Văn thu HĐND V/v giấy triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
80/KH-HĐND 19-11-2018 Văn thu HĐND V/v tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
109/HĐND-VP 13-11-2018 Văn thu HĐND V/v khảo sát xây dựng KDC NTM kiểu mẫu
70/TB-HĐND 13-11-2018 Văn thu HĐND T/b kết quả kỳ họp thứ 10-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
45/GM-HĐND 12-11-2018 Văn thu HĐND V/v Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
75/KH-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND K/h khảo sát xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
92/QĐ-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn khảo sát xây dựng KDC NTM KM trên địa bàn huyện (Đoàn 1)
93/QĐ-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn khảo sát xây dựng KDC NTM KM trên địa bàn huyện (Đoàn 2)
67/TB-HĐND 09-11-2018 Văn thu HĐND T/b kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11.
74/KH-HĐND 06-11-2018 Văn thu HĐND Kế hoạch khảo sát, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2018
103/HĐND-TTHĐ 02-11-2018 Văn thu HĐND V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả các nội dung sau giám sá, khảo sát của TT HĐND, các Ban HĐND huyện.
12/NQ-HĐND 31-10-2018 Văn thu HĐND Về việc thông qua danh mục và mức vốn đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng
66/TB-HĐND 25-10-2018 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện về hoạt động giám sát của TĐB HĐND huyện về công tác triển khai cấp GCN QSDĐ sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện
65/TB-HĐND 24-10-2018 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo các ngành liên quan giải trình đối với nội dung trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI
64/TB-HĐND 23-10-2018 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2018
(Tổng số trang: 20) 1 2 3 .. Tiếp Cuối