Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
20/TB-HĐND 06-09-2021 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Vũ Văn Thẩm- CT HĐND huyện tại phiên họp gioa ban TT HĐND huyện tháng 9/2021
17/TB-HĐND 26-07-2021 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 2-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XII, NK 2021-2026
32/QĐ-HĐND 20-07-2021 Văn thu HĐND Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh kháo XII, NK 2021-2026
15/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Chương trình giám sát của Hội đông nhân dân huyện Phú Ninh năm 2022
16/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
17/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
18/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025
19NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2021
20/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020
22/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình hoàn thiện hạ tầng và vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành
23/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình phát triển thủy lợi nhỏ , thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn huyện Phú Ninh, GĐ
24/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Kỳ hợp thứ 2, Hội đồng Nhân dân huyện Khóa XII
21/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Dự kiến kê hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh
04/CTr-HĐND 12-07-2021 Văn thu HĐND Chương trình công tác 6 tháng cuối năm, NK 2016-2021
28/HĐND-VP 01-07-2021 Văn thu HĐND Thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII và thu thấp ý kiến cử tri
14/TB-HĐND 01-07-2021 Văn thu HĐND Giới thiệu chức danh chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
15-TB_HĐND 01-07-2021 Văn thu HĐND Giới thiệu chức danh chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban các HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
15/GM-HDND 30-06-2021 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII
03/CT-HĐND 30-06-2021 Văn thu HĐND Công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026
13/NQ-HĐND 23-06-2021 Văn thu HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
(Tổng số trang: 35) 1 2 3 .. Tiếp Cuối