Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
36-TB-HĐND 20-08-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP ĐT&XD Thiên An Khương
37-TB-UBND 20-08-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP Minh Đạt
68-QĐ-UBND 20-08-2018 Văn thu HĐND Về việc thành lập Đoàn khảo sát thực địa Quy hoạch 1/500 cụm CN Chợ Lò,xã Tam Thái
69-QĐ-HĐND 20-08-2018 Văn thu HĐND Về việc thành lập Đoàn khảo sát thực địa quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
43/KH-HĐND 10-08-2018 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
43/KH-UBND 10-08-2018 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI
35/TB-HĐND 31-07-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ Quý III/2018
58/HĐND-VP 27-07-2018 Văn thu HĐND Thay đổi thời gian giám sát của Thường trực HĐND huyện
34/TB-HĐND 25-07-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi khảo sát hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh
30/TB-HĐND 13-07-2018 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 8-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 12-07-2018 Văn thu HĐND Về chương trình giám sát HĐND huyện Phú Ninh năm 2019
04/NQ-HĐND 12-07-2018 Văn thu HĐND Bãi bỏ Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 của HĐND huyện về một số giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2016-2020
05/NQ-HĐND 12-07-2018 Văn thu HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
06/NQ-HĐND 12-07-2018 Văn thu HĐND Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019
07/NQ-HĐND 12-07-2018 Văn thu HĐND Phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018
01/NQ-HĐND 11-07-2018 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 11-07-2018 Văn thu HĐND Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
04/CT-HĐND 27-06-2018 Văn thu HĐND Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2018
23/GM-HĐND 27-06-2018 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
24/TB-HĐND 26-06-2018 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 8-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
(Tổng số trang: 18) 1 2 3 .. Tiếp Cuối