THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 5958/QĐ-UBND
Ngày : 01-09-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq78025958-QD-UBND_0001.pdf