THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 70/VHTT
Ngày : 17-08-2021
Người ký : ĐỖ VĂN LUẬT
Trích yếu : TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 8-9 NĂM 2021
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7783TUYEN TRUYEN CAC NGAY LE LON TRONG THANG 8-9 NAM 2021_0001.pdf