THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 406/KT&HT
Ngày : 05-08-2021
Người ký : Lê Văn Bình
Trích yếu : Về việc giới thiệu các văn bản mới quy định về công tác đầu tư xây dựng có hiệu lực trong năm 2021
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7762CamScanner 08-10-2021 13.56.pdf