THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 21/NQ-HĐND
Ngày : 14-07-2021
Người ký : Vũ Văn Thẩm
Trích yếu : Dự kiến kê hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq773821-NQ-HDND_compressed.pdf