THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 14/GM-HĐND
Ngày : 15-06-2020
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan đến nội dung kết luận sau khảo sát đối với hạng mục đầu tư cảnh quan , Môi trường 07h 30 ngày 17/6/2020 PH số 01
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq685014-GM-HDND.pdf