THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/TB-HĐND
Ngày : 10-06-2020
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh -PCT UBND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện với các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và TT HĐND các xã, TT đánh giá tình hình hoạt động quý II, triển khai nhiệm v
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq684116-TB-HDND.pdf