THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/QĐ-HĐND
Ngày : 28-05-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Điều chuyển thành viên Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq681316-QD-HDND.pdf