THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 60/HĐND-VP
Ngày : 21-10-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq622160-HDND-VP.pdf