THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 31/BC-HĐND
Ngày : 30-08-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq612831-BC-HDND.pdf