THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32/TB-HĐND
Ngày : 22-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq602032-TB-HDND.pdf