THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20-KH-HĐND
Ngày : 01-08-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq601520-KH-HDND.pdf