THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 43/HĐND-KTXH
Ngày : 29-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Phương án sử dụng nguồn số dư và vượt thu năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq600343-HDND-KTXH.pdf