THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 42/HĐND-KTXH
Ngày : 29-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Danh mục chi tiết từ vốn thực hiện việc duy trì và nâng chuẩn huyện NTM giai đoạn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq600242-HDND-KTXH.pdf