THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 35/HĐND
Ngày : 26-06-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Phân bổ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq591435-HDND-KTXH.pdf