THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 29/TB-HĐND
Ngày : 21-06-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận giám sát của TT HĐND huyện về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq590329-TB-HDND.pdf