THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32/HĐND-KTXH
Ngày : 14-06-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Phân bổ nguồn thực hiện nâng cấp NVH, KTT thôn, khối phố
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq588032-HDND-KTXH.pdf