THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 27/TB-HĐND
Ngày : 07-06-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết quả giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq585527-TB-HDND.pdf