THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 27/HĐND-KTXH
Ngày : 27-05-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Điều chỉnh danh mục và mức đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện NTM
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq582027-HDND-KTXH.pdf