THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 23/HĐND-VP
Ngày : 20-05-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Thay đổi thời gian giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq580123-HDND-VP.pdf