THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/BC-HĐND
Ngày : 03-04-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Tình hình tổ chức các hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq566407-BC-HDND.pdf