THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/TB-HĐND
Ngày : 27-03-2019
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq563713-KH-HDND.pdf