THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 14/HĐND-KTXH
Ngày : 27-03-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Phương án phân bổ vốn đầu tư
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq563514-HDND-KTXH.pdf