THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 08/HĐND-KTXH
Ngày : 04-03-2019
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq555808-HDND-KTXH.pdf