THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 09/KH-HĐND
Ngày : 28-02-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát nợ thuế tồn đọng trên địa bàn huyện tư năm 2016 đến tháng 12 năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq555109-KH-HDND.pdf