THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/HĐND-KTXH
Ngày : 21-01-2019
Người ký : Phan Thanh Bình
Trích yếu : Khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq548703-HDND-KTXH.pdf