THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/HĐND-KTXH
Ngày : 21-01-2019
Người ký : Phan Văn Bình
Trích yếu : Khảo sát tình hình thực hiện BTH GTNT
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq548604-HDND-KTXH.pdf