THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 09-01-2019
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Bổ sung tài liệu HN Tổng kết XDĐ (phụ lục báo cáo Chỉ thị 05)
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5435phu luc giup ho ngheo, dinh kem bao cao Chi thi 05 nam 2018.doc