THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 116/HĐND-VP
Ngày : 03-12-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐND huyện năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5333116-HDND-VP.pdf